របាយការណ៍ប្រចាំ​ត្រីមាសទី៣ ​ឆ្នាំ២០១៤ ​និង​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុក្នុង​គ្រា​សង្ខេប​ សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ ​៩ខែ ​ថ្ងៃទី៣០ ​ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៤ ​ដែល​បាន​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ដោយស​វនករ​ឯករាជ្យ

    ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៤ រ.ទ.ស.ភ. មានចំណូលសរុបចំនួន ៤០.៩៦៧.៧៤០.០០០ រៀល កើនជាង ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៣ ចំនួន ៣.៦៣៨.៦៥១.០០០ រៀល ស្នើនឹង ៩,៧៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ សរុបចំនួន ១៨.២៧៧.៤៩៣.០០០ រៀល កើន ចំនួន ១០.២៨៩.៩៨១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១២៨,៨៣% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី​៣ ឆ្នំា២០១៣។ សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ០៩ខែ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៤ រ.ទ.ស.ភ. មានចំណូលសរុបចំនួន ១១៥.២៦៣.០០៩.០០០ រៀល កើន ចំនួន ២៦៩.៩០៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ០,២៣% បើធៀបនឹងដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ០៩ខែ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៣ និងចំណេញសុទ្ធ ក្រោយបង់ពន្ធ មានចំនួន ៣៤.៤៤៤.៣១៨.០០០ រៀល កើនលើសដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ០៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៣ ចំនួន ៣.៨៣៦.២៤៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១២,៥៣%។ នៅចុងការិយ​បរិចេ្ឆទនេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបបានកើនឡើងរហូតដល់ ១.១៦៩.១៥៩.០៥៧.០០០ រៀល និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៧២៤.៨៦៥.០៣៥.០០០ រៀល។ សូចនករសំខាន់ៗប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤ មានដូចខាងក្រោម៖

១.ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ២១០,១៥ រៀល
២. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន២,៥៥%
៣.​ អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម១,៥៩%
៤. អនុបាតចរន្ត៤,៥៣ ដង
៥.​ អនុបាតចរន្តលឿន៣,៨០ ដង
៦.​ អនុបាតជុំបង្វិលទ្រព្យសកម្ម០,០៤ ដង
៧. ថ្លៃដើមមធ្យម៩៣៧,០០ រៀល/ម៣
៨. ថ្លៃលក់ទឹកមធ្យម១.០០២,០០ រៀល/ម៣
៩. សន្ទស្សន៍និយោជិតធៀបអតិថិជន(នាក់/១០០០អតិថិជន)២,៩៩

សម្រាប់ទិសដៅត្រីមាសបន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ. រំពឹងថានឹងទទួលបានចំណេញពិត មិនតិចជាង ១២‚៧៨៨ លានរៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។
សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៤ ទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 3rd Quarterly Financial Report 2014 (Khmer Version)
PPWSA 3rd Quarterly Financial Information 2014 (English Version)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម