ការចូល​និវត្តន៍​របស់ លោក គឹម អេង​ឡូយ​លួង ជា​ប្រ​ធានស​វ​ន​កម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ រ.ទ.ស.ភ

    តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៨ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ លោក គឺម អេងឡូយលួង ជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដែលបានបំពេញការងារជូន រ.ទ.ស.ភ រយៈពេល ៣៥ឆ្នាំ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលនិវត្តន៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នេះតទៅ។

សូមអានទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី​​ ការដាក់មន្ត្រី​ និយោជិតអោយចូលនិវត្តន៏


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម