ការបន្តអាណត្តិមុខតំណែ​​ងអគ្គ​នាយ​ករ​ដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វ​យ័ត​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

    តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការបន្តអាណត្តិមុខតំណែងអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ  ឯកឧត្តម  ស៊ឹម ស៊ីថា បច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយក រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានបន្តអាណត្តិការងារក្នុងមុខតំណែងជាអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់អាណត្តិថ្មី (អាណត្តិទី៦)។

សូមអានទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
Click Here


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម