​រ​បាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រី​មាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤ និង​ព័ត៌​មាន​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​គ្រា​សង្ខេប ដែល​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ធ្វើ​សវ​នកម្ម ​សម្រាប់​ដំណាច់​ត្រី​មាស ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

    ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៤ រ.ទ.ស.ភ. មានចំណូលសរុបចំនួន ៤១.២៧៩.៨៤០.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៣ ចំនួន ៤.៦៩២.៧៣៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ១២,៨៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១១.០០៩.៦៣៣.០០០រៀល កើនចំនួន ៣.៥២៩.៦៧៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤៧,១៩% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៣។ សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៤ រ.ទ.ស.ភ. មានចំណូលសរុបចំនួន ១៥៦.៥៤២.៨៤៩.០០០រៀល កើនចំនួន ៤.៩៦២.៦៤២.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣,២៧% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៣ និងចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ មានចំនួន ៤៥.៤៥៣.៩៥១.០០០រៀល កើនលើសចំនួន ៧.៣៦៥.៩២១.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៩,៣៤% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៣ ។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៤ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.១៦៦.០៥១.០៧៣.០០០រៀល កើនលើសចំនួន ៦៧.០៧៤.៣៥៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦,១០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៧៣៥.៨៧៤.៦៦៨.០០០រៀល កើនលើសចំនួន ៤០.៦៩៣.០៣៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ៥,៨៥% ។ សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤ មានដូចខាងក្រោម៖

១. ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុនជាមូលដ្ឋាន១២៦,៥៩ រៀល
២. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន១,៥៤%
៣.​ អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម០,៩៦%
៤. អនុបាតចរន្ត៤,៨៥ដង
៥.​ អនុបាតចរន្តលឿន៤,១៤ដង
៦.​ អនុបាតជុំបង្វិលទ្រព្យសកម្ម០,០៤ដង
៧. ថ្លៃដើមមធ្យម៩០៨,០០រៀល/ម៣
៨. ថ្លៃលក់ទឹកមធ្យម១.០២៥,០០រៀល/ម៣
៩. សន្ទស្សន៍និយោជិតធៀបអតិថិជន(នាក់/១០០០អតិថិជន)៣,១៤

សម្រាប់ទិសដៅត្រីមាសបន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ.រំពឹងថានឹងទទួលបានចំណេញពិត មិនតិចជាង ១១.០០៧ លាន រៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។
សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤ ទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 4rd Quarterly Financial Report 2014 (Khmer Version)
PPWSA 4rd Quarterly Financial Information 2014 (English Version)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម