ការតែងតាំងប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

    តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៦ ស.ស.រ ចុះ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ កញ្ញា សេង គាតារា ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ចាប់ពី ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នេះតទៅ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម