សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញលើ “រដ្ឋាករទឹកនិយាយថា PAC Iron 0.3% ប៉ះពាល់ នឹងទឹកឡើងក្រហមខណៈធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ PAC Iron 0.3% ជូនរដ្ឋាករទឹក”

    រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ជូនសាធារណៈជនជាទៀងទាត់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងមន្ទីរពិសោធន៍នៅ​ឯ​បរទេស ។ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមធានាថាគុណភាពទឹកដែលផ្គត់ផ្គង់ជូនសាធារណជន ឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលបានកំណត់ដោយអង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO) និងស្តង់ដារទឹកស្អាតកម្ពុជា។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម