ការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ

    ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ ដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៨៤ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការបែងចែកភាគលាភរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។


សូមអាន ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹង_ការបែងចែកភាគលាភរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
PPWSA_TD_Resolution on dividend_2014


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម