កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

    រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិក កាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ទាំងអស់ជ្រាបថា រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​មហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ដូចមានសេចក្តីលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៨៥ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។

លោកអ្នកអាចទាញយក (Download) ឯកសារលម្អិតខាងក្រោមនេះ
The_3rd_General_Meeting_of_Shareholders
PPWSA_TD_Resolution on the 3rd GM


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម