ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(“រ.ទ.ស.ភ”)នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ ដែលមានរបៀបវារៈសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

• ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ ម៉ោង ០៩:០០ : ការចុះវត្តមាន
• ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ ម៉ោង ០៩:៣០            : ប្រកាសហេតុ
• ម៉ោង ០៩:៣០ ដល់ ម៉ោង ១០:៣០ : បទបង្ហាញស្តីពី លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៤ និង ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៥
• ម៉ោង ១០:៣០ ដល់ ម៉ោង ១១:០០ : មតិបញ្ចប់ និងសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សូមទាញយក​ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុចត្រង់នេះ
PPWSA 3rd GMS Document


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម