កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក ដែលមាន​ដំណើរការ​ដូចមាន​នៅក្នុង​កំណត់​ហេតុ​មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ ។
សូមទាញយក ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុចត្រង់នេះ(Click here)ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម