ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ អាណត្តិទី៥ បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពីរ ដែលមានសមាសភាព តួនាទី និងភារកិច្ចដូចមានក្នុង៖
១- សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៩ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
២- សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣០ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

សូមទាញយក សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៩ ស.ស.រ និង ០៣០ ស.ស.រ ចុចត្រង់នេះ
​ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
​ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម