សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

នាថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ០៩:០០ នាទីព្រឹក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល វិសាមញ្ញលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៥ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ បាន អនុម័ត-ឯកភាព ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។

សូមទាញយកឯកសារត្រង់នេះ
​PPWSA Press Release BOD Resolutionsដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម