ការជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Isayama Osamu

     នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ឯកឧត្តមអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Isayama Osamu ប្រធានរដ្ឋាករទឹកទីក្រុង Kitakyushu និងចុះអនុសារណៈយោគយល់ (MOU) ស្តីពីកិច្ចសហការរវាង រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, រដ្ឋាករទឹកទីក្រុង Kitakyushu និង Kitakyushu Overseas Water Business Association។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម