សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

     នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ នាទីលា្ងច រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៦ អាណត្តិទី៥ នៅសណ្ឋាគារសុខា ក្រុងព្រះសីហនុ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ បាន អនុម័ត-ឯកភាព ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម