សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី​កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទីព្រឹក នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី១៧ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៦០ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម