សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៧ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នាថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញ លើកទី១៧ អាណត្តិទី៥ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តលើរបៀបវារៈ ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៧ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ ។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម