សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញលើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ០៩:០០នាទីព្រឹក នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ (ប្រជុំលើកទី១៨) របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៨៣ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម