សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នាថ្ងៃទី០៥ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់ពីម៉ោង ០៩:០០ នាទីព្រឹក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី៣ អាណត្តិទី៥ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ-ពិភាក្សា និងអនុម័តលើរបៀបវារៈ ដូចមានសេចក្តីសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ ។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម