របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៥

ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៥ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ៤៨.៨៧៤.០៨៨.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៤ ចំនួន ៧.៩០៦.៣៤៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៩.៣០% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១០.៦២៩.៥៩៨.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៧.៦៤៧.៨៩៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤១.៨៤% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៤ ដោយសារចំណូល និងចំណាយការប្រាក់(សុទ្ធ) ថយចុះប្រមាណជា ៦.៥៣៦លានរៀល ជាមួយគ្នានេះ ចំណាយជួសជុល និងថែទាំ ក៍មានការកើនឡើងប្រមាណជា ៨០០លានរៀល លើការងាររើ និងរៀបបំពង់ឡើងវិញ ដោយសារការពង្រីកផ្លូវ សាងសង់ស្ពាន និងលូទឹករបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។ សម្រាប់រយៈពេល ០៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៤១.៣១០.៧៩៤.០០០រៀល កើនចំនួន ២៦.០៤៧.៧៨៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ២២.៦០% បើធៀបនឹងរយៈពេល ០៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ និងចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធមានចំនួន ៣៩.៣៥៧.៤៤៤.០០០រៀល កើនចំនួន ៤.៩១៣.១២៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៤.២៦% បើធៀបនឹងរយៈពេល០៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.២១៨.៣៧៦.៦២០.០០០រៀល កើនចំនួន ៥២.៣២៥.៥៤៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤.៤៩% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៧៦៦.៣៧៦.៤៩៥.០០០រៀល កើនលើសចំនួន ៣០.២០៧.៨៦៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤.១០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។

សូចនករសំខាន់ៗប្រចំាត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ មានដូចខាងក្រោម៖

១- ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ១២២,២៧ រៀល
២- ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលធន ១,៤០%
៣- ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាទ្រព្យសកម្ម០,៨៨%
៤- អនុបាតចរន្ត៤,៧៦ ដង
៥- អនុបាតចរន្តលឿន៣,៩៩ ដង

ក្នុងត្រីមាសបន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិត មិនតិចជាង ១០.៩៣០ លានរៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។
សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ ទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 3rd Quarterly Financial Report 2015 (Khmer Version)
PPWSA 3rd Quarterly Financial Information 2015 (English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម