សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៩ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៤:០០នាទី រសៀល នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី១៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២០៩ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម