របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥

     ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៥ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ៤៩.៩០២.៦៥៩.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៤ ចំនួន ៨.៦២២.៨១៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ២០,៨៩% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១៣.៨៣១.០៣៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ២.៨២១.៤០១.០០០រៀល ស្មើនឹង ២៥,៦៣% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៤ ។ សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៩១.២១៣.៤៥៥.០០០រៀល កើនចំនួន ៣៤.៦៧០.៦០៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ២២,១៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ មានចំនួន ៥៣.១៨៨.៤៨១.០០០រៀល កើនចំនួន ៧.៤៤០.៥៧០.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៦,២៦% បើធៀបនឹងរយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.២៣៩.៩៤២.៩៨៤.០០០រៀល កើនចំនួន ៧៣.៨៩១.៩១១.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦,៣៤% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៧៨០.២០៧.៥៣២.០០០រៀល កើនលើសចំនួន ៤៤.០៣៨.៩០៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៥,៩៨%ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។

សូចនករសំខាន់ៗប្រចំាត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥ មានដូចខាងក្រោម៖

១- ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ          ១៥៩,០៣ រៀល
២- ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលធន ១,៧៩%
៣- ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាទ្រព្យសកម្ម១,១៣%
៤- អនុបាតចរន្ត៥,០៩ ដង
៥- អនុបាតចរន្តលឿន៤,២៤ ដង

ក្នុងត្រីមាសបន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិត មិនតិចជាង ១១.៤៦៨ លានរៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។
សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥ ទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 4th Quarterly Financial Report 2015 (Khmer Version)
PPWSA 4th Quarterly Financial Information 2015 (English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម