ការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥

      នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ដូចខាងក្រោម៖
១- ប្រភេទភាគលាភដែលត្រូវបែងចែក (Type of Dividend): សាច់ប្រាក់
២- រយៈពេលភាគលាភ (Period of Dividend): ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
៣- ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក (Total Dividend): ១៣.២៦៩.៤៩៥.៣២៦រៀល
៥- ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (Dividend Per Share): ១៥២‚៥៧រៀល
៦- កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកត្រូវទទួលបានភាគលាភ (Record Date): ០៨ មេសា ២០១៦
៧- កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមទូទាត់ភាគលាភ (Payment Date): ១៨ មេសា ២០១៦ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម