សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤

      ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ ដែលនឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨:០០ នៅសាលប្រជុំធំ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗ៖
១- របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៥
២- ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៦
៣- សំណួរ-ចម្លើយ
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម