ការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាល

      លោកឧកញ៉ា ចាង យុនហ្វេង ជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន និង លោក អោម សេងបូរ៉ា ជាអភិបាលឯករាជ្យរបស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានសម្រេចឱ្យបន្តអាណត្តិ សម្រាប់រយៈពេលមួយ (១) អាណត្តិ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម