សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ និងលិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ

      សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៥៧ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី “មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ”។
សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖
PPWSA_4th_GMS_Notification
PPWSA_4th_GMS_Proxy_letter_formដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម