របៀបវារៈ និងឯកសារមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(“រ.ទ.ស.ភ”)នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ នៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ ដែលមានរបៀបវារៈសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

• ម៉ោង ០៨:០០ ដល់ ម៉ោង ០៩:០០: ការចុះឈ្មោះ
• ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ ម៉ោង ០៩:៣០: ប្រកាសហេតុ
• ម៉ោង ០៩:៣០ ដល់ ម៉ោង ១០:៣០: បទបង្ហាញស្តីពី លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៦
• ម៉ោង ១០:៣០ ដល់ ម៉ោង ១១:០០ : មតិបញ្ចប់ និងសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សូមទាញយកឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុចត្រង់នេះ
PPWSA_4th_GMS_Document_Part_1
PPWSA_4th_GMS_Document_Part_2


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម