កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤

នៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក ដែលមានដំណើរការដូចមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤។

សូមទាញយកឯកសារកំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ ខាងក្រោមនេះ៖
PPWSA​ 4th GMS Minute of Meeting


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម