សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២១ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទីព្រឹក នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២១ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១០៥ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
Notification_BoD meeting_22 June 2016.pdf


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម