ប្រាក់ចំណេញរបស់ រ.ទ.ស.ភ ថយចុះក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦

       របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បង្ហាញថា ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៧.៥៨០.៨៨៩.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៤.១០៧.៤១៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦៥,០៥% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៥។ មូលហេតុ និងផលប៉ះពាល់នៃការថយចុះចំណេញសុទ្ធនេះ ដូចមានក្នុងឯកសារភ្ជាប់ជូន។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម