ការទិញទ្រព្យសកម្មរូបីរបស់ រ.ទ.ស.ភ

       តាមការសម្រេចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រ.ទ.ស.ភ បានទិញដី ដែលមានទំហំ ១៥០.០០០ម២ សម្រាប់សាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតថ្មី ព្រែកតាសេក ដូចមានព័ត៌មាននៅក្នុង ទម្រង់ទី៣០ (ឯកសារភ្ជាប់ជូន)។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម