សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៩:០០នាទីព្រឹក នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៤៤ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម