សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រ.ទ.ស.ភ សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនជ្រាបថា កាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរមក ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទីព្រឹក នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៦៧ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម