សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ជាលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ-ពិភាក្សា ដោយបានអនុម័តលើរបៀបវារៈ ដូចមានសេចក្តី​សង្ខេប​នៅក្នុង​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ច​ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​លើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម