ការកែតម្រូវលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) សូមធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ លើការប្រើប្រាស់មូលនិធិបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ (របៀបវារៈទី៣)។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម