សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

       នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទី រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៤ អាណត្តិទី៥ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ-ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ដោយទទួលបានលទ្ធផល​ដូចមាន​សេចក្តីសង្ខេប​នៅក្នុងសេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផលកិច្ច​ប្រជុំក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​សាមញ្ញ​របស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម