សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធ ជំហាន២ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធ ជំហាន២ របស់ រ.ទ.ស.ភ (ស្ថិតក្នុងសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ) ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងក្នុងសមត្ថភាពផលិត ១៣០.០០០ម៣/ថ្ងៃ ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម