ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦

       ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ កើនឡើងចំនួន ៥.៨៩១.៧៥១.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧៧.៤៤%។ ការកើនឡើងនេះ គឺដោយសារចំណេញលើអត្រាប្តូរប្រាក់ពីគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងប្រាក់បញ្ញើផ្សេងៗ និងចំណេញពីអត្រាប្តូរប្រាក់លើកម្ចីពី AFD និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សូមទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ

PPWSA 4th Quarterly Financial Report 2016 (Khmer Version)
PPWSA 4th Quarterly Financial Report 2016 (English Version)
PPWSA-Profit Increase 4th Quarterly 2016


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម