ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ

       លោក ឡុង ណារ៉ូ ជាអគ្គនាយករង ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ អាណត្តិទី៦ តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ អាណត្តិទី៦ ជំនួស លោកស្រី ងិន ចន្រ្ទា ដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិទី៥ ជាអភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម