សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៥ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទីព្រឹក នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៥៨ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម