ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

រ.ទ.ស.ភ នឹងបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ដូចខាងក្រោម៖

១. ប្រភេទភាគលាភដែលត្រូវបែងចែក(Type of Dividend): សាច់ប្រាក់
២. រយៈពេលភាគលាភ(Period of Dividend): ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
៣. អនុបាតនៃការបែងចែកភាគលាភ(Dividend Payout Ratio): ២៨,២៤%
៤. ភាគលាភសរុបដែលត្រូវបែងចែក(Total Dividend): ១៣.៩១៤.៨៣៦.១៨៨ រៀល
៥. ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ(Dividend per share): ១៥៩,៩៩ រៀល/ភាគហ៊ុន
៦. កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលបានភាគលាភ(Record Date): ២០ មេសា ២០១៧
៧. កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមទូទាត់ភាគលាភ(Payment Date): ២៨ មេសា ២០១៧


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម