សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញរបស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

         នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០នាទី រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញ លើកទី២៥ អាណត្តិទី៥ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ និងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ដោយទទួលបានលទ្ធផល ដូចមានសេច​ក្តី​សង្ខេប​នៅ​ក្នុងសេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញរបស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម