ការកែសម្រួលសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការសវនកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ

     លោក ឡុង ណារ៉ូ ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម ជំនួសលោកស្រី ងិន ចន្ទ្រា ដែលបានចប់អាណត្តិជាអភិបាលតំណាងនិយោជិតរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម