របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       រ.ទ.ស.ភ នឹងប្រារព្ធមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិ លើកទី៥ នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានរបៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ ដូចខាងក្រោម៖
                  ១. របៀបវារៈមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិ លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
                  ២. ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម