សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៤:០០នាទី នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ រ.ទ.ស.ភ ដែលមានរបៀបវារៈដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១០៦ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម