សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

       នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៤:០០នាទី រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីចាត់ការប្រតិបត្តិនៃ រ.ទ.ស.ភ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិនិត្យ-ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ដោយទទួលបានលទ្ធផល ដូចមានសេចក្តីសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម