របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

       ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៧ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(រ.ទ.ស.ភ) មានចំណូលសរុបចំនួន ៥៦.២១៣.៥០៨.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ៦.៩៧០.២២៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៤,១៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១១.៣៣៥.៦៤៨.០០០រៀល កើនចំនួន ៣.៧៥៤.៧៥៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤៩,៥៣% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៦ ។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០១៧ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.៣០៩.៧៩៩.៦១២.០០០រៀល កើន ចំនួន ១២.០៧០.០១២.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,៩៣% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៨១៧.៣៩២.៦០៨.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២.៥៧៩.១៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,៣១%។

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មានដូចខាងក្រោម៖

១- អនុបាតចរន្ត ៣,០១ ដង
២- អនុបាតចរន្តលឿន ២,៤៥ ដង
៣- អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម 0,៨៧ %
៤- អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ១,៣៨ %
៥- អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ២០,១៧ %
៦- ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ          ១៣០,៣៤ រៀល

សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិត មិនតិចជាង ១៣.៥៧១.២៧០.៤០០រៀល ដូចដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលទាំងពីរ។

សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 1st Quarterly Report 2017(Khmer Version)
PPWSA 1st Quarterly Financial Information 2017(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម