ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ កើនឡើងចំនួន ៣.៧៥៤.៧៥៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤៩.៥៣%។ ការកើនឡើងនេះ គឺដោយសារ៖
       ១. ការកើនឡើងនៃចំណូលថ្លៃលក់ទឹក ដែលជាលទ្ធផលនៃកំណើនអតិថិជនចំនួន ៥.៨៣០បណ្តាញ
       ២. ការកើនឡើងនៃចំណូលពីសេវាសាងសង់នៃគម្រោងខេត្តកំពត
       ៣. ការកើនឡើងនៃចំណូលផ្សេងៗ ទទួលបានពីការលក់គ្រឿងបន្លាស់ និងនាឡិកាទឹក

សូមទាញយកឯកសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ
PPWSA TD Profit Increase 1Q'2017
PPWSA 1st Quarterly Financial Information 2017(Khmer Version)
PPWSA 1st Quarterly Financial Information 2017(English Version)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម