កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥

       នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០:១៥នាទី ព្រឹក ដែលមានដំណើរការដូចមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម