សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយ រ.ទ.ស.ភ

       អនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤៩ MIH/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ មានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយ រ.ទ.ស.ភ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម