ការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៩ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ០៣រូប ដូចមានរាយនាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម